Reklama

Wiara

Sylwester w piątek. Co z dyspensą?

Tegoroczny sylwester wypada w piątek. Zgodnie z tym decyzja co do dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych zależy od biskupa danej diecezji.

We wszystkich diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce biskupi wydali komunikaty z informacją o dyspensie udzielanej na Sylwestra – 31 grudnia, który w tym roku wypada w piątek. W Kościele w Polsce piątek traktowany jest jako dzień o charakterze pokutnym, w którym wiernych obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensa oznacza, że można uczestniczyć w zabawach i spożywać mięso.

W wielu diecezjach do informacji o dyspensie biskupi dołączyli jednak zachęty, by wierni korzystający z niej podjęli jakieś inne formy pokuty, modlitwy lub uczynki miłosierdzia.

AKTUALIZACJA: We wszystkich 41 diecezjach w Polsce wchodzących w skład 14 metropolii łacińskich (nie licząc greckokatolickich) oraz w ordynariacie polowym Wojska Polskiego wierni otrzymali dyspensę na piątek 31 grudnia. Poniżej słowa biskupów na ten temat.

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

Metropolita Białostocki udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w dzień św. Sylwestra 31 grudnia 2021 r.

Kuria Metropolitalna Białostocka komunikuje:

"W związku z tym, że dzień wspomnienia św. Sylwestra, papieża, który zgodnie z wielowiekową tradycją jest obchodzony w świecie i w naszym kraju w sposób uroczysty jako zakończenie roku kalendarzowego, Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, na postawie kan. 87§1 KPK, udziela w tym dniu dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz wiernym aktualnie w niej przebywającym.

Wszyscy korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji misji (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich."

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

Ksiądz Biskup Roman Pindel już w Pierwszą Niedzielę Adwentu (26 listopada 2021) udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 grudnia 2021 r. Informacja ta została przekazana wiernym podczas niedzielnych nabożeństw.

Reklama

DIECEZJA BYDGOSKA

Korzystając z uprawnień, wymienionych w kanonie 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od zachowania charakteru pokutnego piątku, 31 grudnia, w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Korzystając z dyspensy, wierni winni uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, szczególnie o charakterze religijnym lub związanych z dziełami miłosierdzia.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Wasz Biskup Krzysztof Włodarczyk

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA

Biorąc pod uwagę charakter ostatniego dnia roku kalendarzowego, który przypada w piątek i po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na dzień 31 grudnia 2021 roku wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zalecam jednocześnie, aby osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny. Dla duszpasterzy, niniejsza dyspensa, niech będzie sposobnością do przypomnienia wiernym zasad i sensu praktyk postnych.

(-) ✠ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

DIECEZJA DROHICZYŃSKA

Zgodnie z dekretem z dnia 21 grudnia 2021 r. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie zachęca wiernych korzystających z dyspensy do trzeźwości, form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.

Reklama

DIECEZJA ELBLĄSKA

W dniu św. Sylwestra odbywają się liczne spotkania towarzyskie, koncerty, imprezy taneczne oraz bale. W bieżącym roku dzień 31 grudnia wypada w piątek, a więc w dniu pokutnym oraz powstrzymywania się od spożywania pokarmów mięsnych. Jest to dawny zwyczaj katolików w Polsce. Ze względu na uroczystości sylwestrowe udzielam dyspensy od obowiązującej w tym dniu praktyki pokutnej (por. kan. 1251 KPK). Niniejsze rozluźnienie dyscypliny kościelnej dotyczy osób należących do diecezji elbląskiej oraz gości, którzy przebywają na jej terytorium. Ekwiwalentem za korzystanie z dyspensy powinien być czyn miłosierdzia, choćby materialne wsparcie dzieci czekających na operację.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 27 grudnia 2021

DIECEZJA EŁCKA

Chcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, a w szczególności ostatniego dnia roku kalendarzowego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek, 31 grudnia 2021 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam DYSPENSY od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

Ełk, 20 grudnia 2021 roku

Jerzy Mazur

Biskup Ełcki

ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA

Informujemy, że arcybiskup Tadeusz Wojda SAC udzielił wiernym z archidiecezji gdańskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty w sylwestra, 31 grudnia.

Reklama

DIECEZJA GLIWICKA

Biskup Gliwicki udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 roku.

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

Prymas Polski abp Wojciech Polak udziela wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej oraz osobom przebywającym na terenie archidiecezji dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 31 grudnia 2021 wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Jednocześnie abp Wojciech Polak zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

DIECEZJA KALISKA

Mając na uwadze, że przypadający na piątek 31 grudnia br. ostatni dzień roku kalendarzowego, tradycyjnie przeżywany jest w duchu radości i jest okazją do organizacji rodzinnych i towarzyskich spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji kaliskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zachęcam aby osoby korzystające w tym dniu z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości lub ofiarowanie jałmużny.

+ Damian Bryl

Biskup Kaliski

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, działając na podstawie kanonu 87 §1 KPK, udziela diecezjanom i wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r., ostatni dzień roku kalendarzowego 2021.

Reklama

DIECEZJA KIELECKA

Biskup Kielecki Jan Piotrowski, zachowując przepisy kan. 88 KPK, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r.

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA

Mając na uwadze świąteczny charakter ostatniego dnia roku kalendarzowego - Sylwestra, który w bieżącym roku przypada w piątek i kierując się dobrem duchowym wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne, biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 31 grudnia 2021 roku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia (z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa).

Biskup zachęca wiernych korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i podjęcia uczynków miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

Ponieważ ostatni dzień roku 2021, siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego 31 grudnia, przypadający w piątek, będzie tradycyjnie obchodzony w sposób radosny, przy wspólnym posiłku i zabawie, zgodnie z przepisem kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam na ten dzień w Archidiecezji Krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia.

Z zachowaniem pozostałych przepisów prawa.

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

DIECEZJA LEGNICKA

W odpowiedzi na liczne prośby wiernych, wyrażając szacunek dla ich prawdziwie chrześcijańskiej postawy świętowania zakończenia starego i powitania nowego roku, na podstawie kanonu 87 § 1 KPK udzielam wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej w dniu 31 grudnia 2021 roku, we wspomnienie świętego Sylwestra, dyspensy od IV przykazania kościelnego, które między innymi określa: Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (…). Jednocześnie wszystkich korzystających z dyspensy zobowiązuję do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.Niech świętowanie nadejścia Nowego 2022 Roku będzie przede wszystkim przepełnione radością z przyjścia na świat Syna Bożego,

Reklama

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Siemieniewski

Biskup Legnicki

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku, 31 grudnia 2021 r., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA

- Kierując się dobrem duchowym wiernych - mając na względzie kan. 1250 i 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra, 18-19 października 2021 r.), w myśl kan. 87 § 1 KPK - udzielam dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji.

DIECEZJA ŁOWICKA

Ks. Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dn. 31.12.2021.

ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA

Reklama

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kanonem 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia br. to jest we wspomnienie św. Sylwestra wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na jej terenie. Zachęcam jednocześnie do zastąpienia tej praktyki pokutnej innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

DIECEZJA OPOLSKA

Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 31 grudnia 2021 r.

ORDYNARIAT POLOWY

Dla dobra duchowego wiernych Ordynariatu Polowego, ze względu na wspomnienie św. Sylwestra, papieża i świąteczny charakter ostatniego dnia roku kalendarzowego, na mocy kan. 87 Kodeksu prawa kanonicznego niniejszym udzielam wszystkim wiernym Ordynariatu Polowego w Polsce dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, wynikającego z kan. 1251 KPK, w piątek 31 grudnia 2021 r.

Abp Józef Guzdek

Administrator Apostolski

Ordynariatu Polowego

DIECEZJA PELPLIŃSKA

Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna udzielił wiernym z diecezji pelplińskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty 31 grudnia, czyli w sylwestra.

DIECEZJA PŁOCKA

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie kan. 1251 i kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra, 18-19 października 2021 r.), w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 grudnia 2021 r.(piątek – św. Sylwestra) wszystkim wiernym diecezji płockiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji płockiej.

Reklama

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Informujemy, że Abp Stanisław Gądecki udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r. wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA

W ostatni dzień roku, tj. w piątek, 31 grudnia 2021 r., na terenie Archidiecezji Przemyskiej, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, który jednocześnie zobowiązuje korzystających z dyspensy do złożenia ofiary na misje.

DIECEZJA RADOMSKA

Bp Marek Solarczyk udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych na dzień 31 grudnia 2021 roku. Jednocześnie korzystającym z dyspensy przypomniał o modlitwie w papieskich intencjach i dziełach miłosierdzia.

DIECEZJA RZESZOWSKA

Biskup Rzeszowski udzielił dla wszystkich wiernych przebywających na terytorium diecezji rzeszowskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru dnia i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 grudnia 2021 r.

DIECEZJA SANDOMIERSKA

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, zachowując przepisy kan. 87 KPK, udziela wiernym Diecezji Sandomierskiej oraz wszystkim przebywającym w tym dniu na jej terenie dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 31 grudnia 2021 r.

Reklama

DIECEZJA SIEDLECKA

Biskup Kazimierz Gurda udzielił wiernym z diecezji siedleckiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty 31 grudnia, czyli w Sylwestra.

DIECEZJA SOSNOWIECKA

Z uwagi na charakter piątku przypadającego na dzień 31 grudnia 2021 r. [...] udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym tego dnia na terenie diecezji sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty.

† Grzegorz Kaszak

Biskup Sosnowiecki

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił wiernym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania dnia pokuty w piątek, 31 grudnia 2021 roku. Dyspensa obowiązuje po Godzinie Miłosierdzia tzn. od godz. 16:00. Jednocześnie Ksiądz Arcybiskup prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy ofiarowali w tym dniu dowolnie wybraną przez siebie modlitwę w intencji o ewangeliczny pokój w Polsce i w świecie.

DIECEZJA ŚWIDNICKA

Ostatni dzień roku pobudza serca wiernych do szczerego dziękczynienia Dobremu Bogu za otrzymane łaski oraz do ufnego zawierzania Opatrzności Bożej nadchodzącego nowego roku. [...] Udzielam zatem, w oparciu o kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dyspensy od pokutnego charakteru piątku 31 grudnia br. i od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Proszę wiernych diecezji świdnickiej lub przebywających na jej terenie, którzy skorzystają z dyspensy, o modlitwę w intencji pokoju w Polsce i na świecie.[...]

Reklama

† Marek Mendyk

BISKUP ŚWIDNICKI

DIECEZJA TARNOWSKA

W ostatnim dniu 2021 roku przypada piątek. Dlatego w związku z tą okolicznością, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęcam do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

DIECEZJA TORUŃSKA

W tym roku sylwester przypada w piątek, w związku z tym biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela dyspensy od pokarmów mięsnych. Dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 §1 KPK udzielam wszystkim wiernym Diecezji Toruńskiej oraz osobom przebywającym na terenie Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 grudnia 2021 roku i charakteru pokutnego tego dnia.

+ Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

Mając na uwadze tegoroczną zbieżność czasową, dnia 31 grudnia, tradycyjnie sprzyjającego okolicznościowym spotkaniom rodzinnym i towarzyskim z piątkiem, który jest dniem pokutnym, w trosce o dobro duchowe wiernych, na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wiernym Archidiecezji Warmińskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku i wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych dnia 31 grudnia 2021 r. Wiernych korzystających z dyspensy proszę o modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz podjęcie uczynków miłosiernej miłości i pobożności.

Abp Józef Górzyński

Reklama

METROPOLITA WARMIŃSKI

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

Kard. Kazmierz Nycz udzielił dyspensy na piątek, 31 grudnia 2021 osobom przebywającym na terenie archidiecezji warszawskiej.

Poniżej treść komunikatu:

Kard. Kazimierz Nycz udziela dyspensy na piątek, 31 grudnia 2021 osobom przebywającym na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Korzystający z dyspensy powinni odmówić modlitwę w intencjach papieża Franciszka oraz podjąć zadośćuczynienie w wybranej formie: wypełniając uczynki miłości lub przez ofiarowanie jałmużny.

DYSPENSA

Mając na względzie, że przypadający na piątek 31 grudnia br., ostatni dzień roku kalendarzowego, sprzyja organizowaniu rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA

Na podstawie kanonu 87 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego - udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zabawy w piątek, 31 grudnia 2021 roku wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomoc dla potrzebujących i ubogich.

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

Reklama

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 31 grudnia 2021 r.

ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA

Ze względu na to, iż piątek 31 grudnia 2021 r. jest tradycyjnie dniem pożegnania Starego Roku i przywitania Nowego Roku Pańskiego [...] udzielam wszystkim mieszkańcom archidiecezji wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od charakteru pokutnego tego dnia[...].

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego dnia w piątek, 31 grudnia 2021 r. wszystkim diecezjanom oraz gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Korzystający z dyspensy powinni tego dnia pomodlić się w intencji papieża Franciszka, a także podjąć, zgodnie z własnym wyborem, formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

Bp Tadeusz Lityński dekretem z dnia 23 grudnia br. udzielił wszystkim wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, jak również innym katolikom przebywającym na jej terytorium w piątek 31 grudnia 2021 r. dyspensy od obowiązku zachowania czwartego Przykazania Kościelnego nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do korzystających z dyspensy skierował jednocześnie zachętę do podjęcia innych form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.

2021-12-22 10:31

Ocena: +18 -4

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi Niemiec potępiają przestępstwa z nocy sylwestrową

[ TEMATY ]

sylwester

Dominic's-pics-Foter.com--CC-BY

Niemieccy biskupi potępili przestępstwa z nocy sylwestrowej w Kolonii. Równocześnie zaapelowali o poszanowanie godności ludzkiej, która jest niezależna od rasy i kraju pochodzenia. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia grupa ponad 1000 mężczyzn, o wyglądzie wskazującym według policji i świadków na pochodzenie z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej, napastowała i okradała przechodzące kobiety. Doszło też do molestowania seksualnego, a nawet gwałtów. Podobne wydarzenia miały też miejsce w kilku innych miastach Niemiec.

Kard. Rainer Maria Woelki jest zaniepokojeny faktem, że tego typu przestępstwa wydarzyły się w jego archidiecezji, w cieniu pięknej gotyckiej katedry. Wyraził on współczucie wszystkim zaatakowanym kobietom.

CZYTAJ DALEJ

Co naprawdę świętujemy?

W Boże Narodzenie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy?
Po co przygotowania i karp, i choinki?

W wyznaniu wiary mówimy: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Jezus przychodzi do człowieka, staje się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, to znaczy, aby nas zjednoczyć z Bogiem, aby dać nam możliwość zamieszkania z Nim w wieczności, co więcej – abyśmy mogli lepiej wniknąć w Bożą miłość.

CZYTAJ DALEJ

Przyjdź, zobacz, zostań, jeżeli chcesz!

2023-01-28 13:25

Marzena Cyfert

Ks. Marek Chrzanowski

Ks. Marek Chrzanowski

Trwa spotkanie dla kobiet, zorganizowane przez Orioński Instytut Świecki. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą w kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim sprawował ks. Marek Chrzanowski, kapłan, poeta, ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy.

Na spotkaniu obecne były członkinie Instytutu z Łodzi, Wrocławia i zaproszeni goście. W homilii ks. Chrzanowski zauważył, że są takie chwile i wydarzenia w naszym życiu, które są niepowtarzalne, a które Bóg daje nam po to, żebyśmy je głęboko przeżyli i żebyśmy potrafili w nich zobaczyć coś wyjątkowego; coś takiego, co pozostanie w sercach na długo, albo nawet na zawsze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję